Verslag: Gesprek over beleidsdoorlichting Wajong

Op woensdag 17 oktober spraken wij met staatssecretaris Van Ark in het kader van de beleidsdoorlichting Wajong (Klankbordgroep Wajong). Er waren meerdere Wajongers aanwezig om hun verhaal te doen. Wij hebben Else Roetering van de Landelijke Cliënten Raad bereid gevonden om ons te ondersteunen tijdens het gesprek.

Aanleiding voor het gesprek zijn de voorgestelde maatregelen. De Rijksoverheid is van mening dat de Wajong regeling te complex geworden is en wil deze ‘vereenvoudigen’. Het voornaamste uitgangspunt wordt, dat Wajongers die meer uren werken, meer inkomen overhouden. Het inkomen verkregen uit werk is niet langer leidend. Voor het geval dat de huidige Wajongers er in inkomen op achteruit gaan, komt er een garantie-uitkering. Hoe dit echt tot een vereenvoudiging leidt, is een beetje onduidelijk.

Een andere maatregel is het schrappen van de studieregeling Wajong 2010. Wajongers gaan er niet langer op achteruit als zij gaan studeren. Veel van de aanwezigen vinden dit een welkome ontwikkeling: sommigen hebben moeten stoppen met hun studie door gebrek aan inkomen. Verder zal de Wajong tot aan de pensioengerechtigde leeftijd kunnen herleven, ook al heeft iemand langer dan vijf jaar gewerkt. Dit voorkomt mogelijk baanverlies door het wegvallen van werkgevers-subsidieregelingen en voorkomt ook dat mensen bang zijn om hun uitkering te verliezen op het moment dat zij aan de slag blijven.

Maar niemand wil verplicht afhankelijk blijven van de overheid. Daarom komt er een ‘opt-out’ regeling voor mensen die definitief uit de uitkering willen. Voorts zal worden ingezet op baan-tot-baan mobiliteit en publiek-private samenwerking om Wajongers te ondersteunen naar en tijdens werk. Ook komt er meer ruimte voor jobcoaching.

In het kader daarvan kwam vanuit de aanwezige klankbordgroep- leden naar voren, dat er veel onvrede is over de benaderingswijze door UWV en DWI. Het UWV/ DWI willen vooral ‘een baan’ regelen in plaats van werk dat mensen echte ontplooiingskansen biedt en waarin mensen duurzaam aan de slag kunnen blijven. Van Ark ziet dat er bij UWV/ DWI een verandering gaande is. Er werd steeds meer digitaal gedaan, maar nu duidelijk wordt dat juist contact met de mensen heel belangrijk is, zijn ze daar ook mee bezig.

Het voorgestelde pakket aan maatregelen klinkt als een verbetering, vooral voor mensen die willen studeren. Als je door je beperking niet meer uren kán werken, ga je er binnen de nieuwe regels echter wél op achteruit. Wij hebben dit aan de orde gesteld. Ook hebben we aangegeven dat een jobcoach lang niet altijd vanzelfsprekend is voor mensen met een flexibel dienstverband, met name in het geval van 0- urencontracten en contracten met uitzendbeding. Daarbij hebben wij benadrukt dat de onzekerheid die een flexibel contract met zich meebrengt vaak niet gunstig is, laat staan voor mensen met een psychische beperking. Ook vinden wij dat job coaching er voor de cliënt moet zijn en dus onafhankelijk van andere partijen. Marja heeft in het kader van de effecten die het voorstel heeft voor mensen met een urenbeperking, een alternatief voorstel bedacht en ingebracht. Wij vinden dat iemand altijd tenminste het minimumloon moet verdienen en dat loondiscriminatie ook niet kan.

Hopelijk gaat de staatssecretaris Van Ark met deze punten aan de slag om de voorgestelde maatregelen te verbeteren. In ieder geval geeft zij aan veel nut te zien in Klankbord overleggen. Er komen dus hopelijk nog meer mogelijkheden om bij te dragen aan een betere rechtspositie voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het nut van een verloningsbureau

Als je een beperking hebt, dan kan het lastig zijn om werk te vinden, dat goed bij je past en aansluit bij je mogelijkheden. Het kan dan een uitkomt zijn om freelance te gaan werken, want dan kan je je eigen werk creëren en doen waar je goed in bent. Ook heb je met freelance werk meer mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden aan te passen aan je mogelijkheden, zoals het bepalen werktijden en het nemen van pauzes.
Maar vaak is de administratie van een eigen bedrijf te veel rompslomp voor mensen met een arbeidsbeperking. Bovendien is het met freelance werk lastig om voor langere tijd een aanvullende bijstandsuitkering te krijgen, als je door een medische urenbeperking maar een beperkt aantal uren kan werken.

Als je een beperking hebt en je bent door een medische urenbeperking aangewezen op deeltijd werk, dan ben je in de Participatiewet tegenwoordig aangewezen op aanvullende bijstand. Van de bijstand mag je niet freelance werken of je moet na 3 jaar helemaal de bijstand uit. Dat is voor mensen met een beperkte belastbaarheid vaak niet haalbaar.
Als je in loondienst werkt, dan kan je wel een aanvullende bijstandsuitkering houden. Een verloningsbureau zet een freelance dienstverband om in een fictief dienstverband met loonstroken en een jaaropgave. Zo kan je meestal wel een aanvullende bijstandsuitkering houden.
Ook is de administratie van een eigen bedrijf vaak te veel rompslomp. Een verloningsbureau kan dat uit handen nemen.
Als je een eigen bedrijf hebt, dan ben je meestal niet verzekerd voor ziektewet, WIA en WW, want dat is meestal niet te betalen. Met een verloningsbureau ben je daar wel verzekerd voor.

Een verloningsbureau is veel gunstiger dan een payrollbureau. Een verloningsbureau houdt veel minder in dan een payrollbureau.
Je mag meerdere particuliere klanten hebben, zoals bij een bijlesdocent, een kapper of een hondenuitlater het geval is.
Je kunt er voor onbepaalde tijd werken.
Als je diensten BTW vrij zijn of onder het lage BTW tarief vallen, dan houdt verloning.nl ook geen of minder BTW in.
Het verloningsbureau stelt voor de verdiensten wel een minimum van 15 euro per uur, zonder de BTW meegerekend.


Ik denk dat het verloningsbureau een uitkomst kan zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.
Ik heb zelf een arbeidsbeperking en ik werk met loonkostensubsidie op een middelbare school als bijlesdocente wiskunde. Ik ben zelf in loondienst, maar als ik dit werk niet zou hebben, dan zou ik ook bijlessen willen geven via een verloningsbureau.